बैच बुद्धिमान प्रतिभागियो

SR. No. शीर्षक विवरण
1 2017-18 बैच विवरण
2 2017-18 बैच विवरण
3 2016-17 बैच विवरण
4 2015-16 बैच विवरण
5 2014-15 बैच विवरण
6 2013-14 बैच विवरण
7 2012-13 बैच विवरण
8 2011-12 बैच विवरण
9 2010-11 बैच विवरण
10 2009-10 बैच विवरण
11 2018-19 बैच विवरण